Home/Magazine /All/ ฮาลาลคืออะไร? คู่มืออาหารฮาลาล

ฮาลาลคืออะไร? คู่มืออาหารฮาลาล

Jan 2024

ความสำคัญของอาหารฮาลาล (Halal) ในตลาดผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม

ด้วยการเติบโตของตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมที่เพิ่มขึ้น ทำให้การทำความเข้าใจถึงความหมายของการให้บริการ ความต้องการ และการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการเรียนรู้ถึงแนวคิด คำที่ใช้ และคำจำกัดความจะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจได้มากขึ้น โดยหนึ่งในคำที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือคำว่า “อาหารฮาลาล” ซึ่งเป็นคำภาษาอารบิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนอิสลามอย่างลึกซึ้ง

ฮาลาลคืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร?

คำว่า “ฮาลาล (Halal, حلال)” เป็นภาษาอารบิกที่บ่งบอกถึงการอนุญาตหรือการยอมรับตามความเชื่อของคนอิสลาม ฮาลาลหมายถึงการกระทำและพฤติกรรมที่ได้รับพิจารณาว่าเป็นที่ยอมรับได้ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม ในทางตรงกันข้ามคำว่า “ฮารอม (Haram)” หมายถึงการกระทำหรือพฤติกรรมที่ต้องห้ามตามความเชื่อในศาสนาอิสลาม

อาหารฮาลาลคืออะไร?

อาหารฮาลาลคืออาหารที่ได้รับการยอมรับตามกฎของศาสนาอิสลาม อย่างที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน โดยกฎการกินอาหารของคนอิสลามได้มีการระบุไว้ว่า อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่เป็นอาหารฮาลาลคือ อาหารที่ไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งเป็นกฎที่ชาวมุสลิมทั่วโลกถือปฏิบัติตามในการระบุว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารฮาลาล เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยชาวอิสลามทั่วโลกยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ เป็นการทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ และเชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานคือสิ่งสุดท้ายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงจากพระเจ้า

พระเจ้าได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า (แปล)

 • “กินอาหารที่ดีที่เราได้เตรียมไว้ให้” (คัมภีร์อัลกุรอาน 2:172)
 • “มนุษย์ทั้งหลาย! จงกินอาหารที่ดีและอย่างถูกต้องบนโลก อย่าได้เอาซาตานผู้ที่เป็นศัตรูของเจ้าเป็นเยี่ยงอย่าง”  (คัมภีร์อัลกุรอาน 2:168)

แม้ว่าคำสอนบางอย่างจะต่างกัน แนวปฏิบัติเดียวกันก็คือการทานอาหารที่ปราศจากส่วนผสมของเนื้อหมู ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมา สารพิษ ส่วนผสมในอาหารที่เป็นอันตรายหรือไม่สะอาด เนื้อสัตว์ที่สามารถทานได้จะต้องถูกเชือดตามวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมายอิสลามที่เรียกว่าเศบีหะฮ์ (Zabihah)

กฎโภชนาการอาหารอิสลามและเศบีหะฮ์

วิธีการเชือดสัตว์เพื่อนำเนื้อมาทานแบบอิสลามเรียกว่าเศบีหะฮ์ ซึ่งได้รับพิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีที่บริสุทธิ์และมีมนุษยธรรมมากที่สุดในการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาบริโภค โดยกระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างมากในกฎโภชนาการอาหารอิสลาม ซึ่งรวมไปถึงการห้ามรับประทานเนื้อหมูและการบริโภคแอลกอฮอล์และของที่เป็นพิษต่อร่างกายอื่น ๆ ด้วย

อาหารที่เป็นมิตรสำหรับมุสลิมหรืออาหารฮาลาลคืออะไร?

คำเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในร้านอาหารในบางครั้ง เพื่อแจ้งว่าเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนมุสลิมในการบริโภค อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่าอาหารเหล่านั้นตรงตามมาตรฐานอาหารสำหรับคนมุสลิมจริง ๆ อาหารนั้นอาจจะเป็นอาหารฮาลาล (ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถบริโภคได้) จริง ๆ หรือไม่ใช่อาหารฮาลาล (ไม่ได้ถูกยอมรับสำหรับการบริโภค) ที่ถูกต้องต้องไม่ใช่แค่อาหารที่เป็นมิตรสำหรับคนมุสลิมเท่านั้น

ประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้รับจากการทานอาหารฮาลาล

ผู้คนได้รับรู้ถึงประโยชน์ด้านสุขภาพที่จะได้รับจากการทานอาหารฮาลาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเนื้อฮาลาลได้รับการยอมรับว่าเป็นเนื้อที่สะอาดและดีต่อสุขภาพมากกว่า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการเศบีหะฮ์ที่เข้มงวด โดยเป็นวิธีเชือดที่ให้เลือดส่วนใหญ่ถูกระบายออกจากเส้นเลือด

ฮาลาลและไตยิปเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การได้รับการยอมรับ

ในคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้แนะนำแค่ให้มุสลิมกินอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงไตยิปด้วย (คัมภีร์อัลกุรอาน 2:168) โดยคำว่าไตยิปหมายถึง ดี สะอาด และปลอดภัย ซึ่งชาวมุสลิมมักจะใช้คำนี้กับอาหารที่มีคุณภาพดีกว่าหรือบริสุทธิ์กว่า เช่น อาหารออร์แกนิกหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยครอบคลุมไปถึงสิ่งที่โลกกำลังให้ความสำคัญ เช่น อาหารที่มาจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรม และไม่ทารุณกรรมสัตว์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดการบริโภคที่มากเกินควร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอาหารเป็นอาหารแบบฮาลาล (ทำจากส่วนผสมที่ได้รับการยอมรับ) ได้ แต่ไตยิปจะมีความต่างออกไป 

เนื้อฮาลาลคืออะไร?

เนื้อฮาลาลคือเนื้อของสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถบริโภคได้ ซึ่งต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่อยู่ภายใต้กฎของศาสนาอิสลามที่เรียกว่าเศบีหะฮ์ มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยว่ามีเนื้อสัตว์อะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเนื้อฮาลาลตามกฎของอิสลาม แต่ที่เหมือนกันก็คืออาหารทะเลนับว่าเป็นฮาลาล รวมทั้งสัตว์บกต่าง ๆ ที่กินพืชเป็นอาหารก็ถือว่าเป็นเนื้อฮาลาล หากถูกเชือดตามกรรมวิธีแบบเศบีหะฮ์  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อฮาลาล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ เนื้อฮาลาลคืออะไร?

อาหารอะไรที่เป็นฮะรอมหรือไม่ใช่อาหารฮาลาลสำหรับคนอิสลามบ้าง?

อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดเป็นฮาลาลยกเว้นอาหารต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นอาหารต้องห้ามตามคัมภีร์อัลกุรอาน ดังต่อไปนี้:

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายอื่น ๆ เช่น สารเสพติดต่าง ๆ
 • เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่ตายแล้ว (ยกเว้นปลาและอาหารทะเลชนิดอื่น ๆ ) ที่ไม่ได้ถูกเชือดตามกรรมวิธีแบบอิสลาม
 • เลือด
 • เนื้อหมู
 • เนื้อสัตว์ที่ถูกเชือดเพื่อใช้สำหรับบูชา
 • สัตว์กินเนื้อที่มีฟัน เช่น สิงโตและเสือ
 • สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บ เช่น เหยี่ยว แร้ง และนกล่าเหยื่ออื่นๆ
 • ลา หนู แมงป่อง งู และกบที่เลี้ยงในบ้าน

 

คุณสมบัติของเครื่องดื่มและอาหารฮาลาลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

สำหรับอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ไม่มีส่วนผสมของฮารอมตามหลักชะรีอะห์ (ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น)
 • ไม่ได้ถูกจัดเตรียม ผ่านกระบวนการ หรือปนเปื้อนฮารอม
 • ไม่ได้ถูกจัดเตรียม ผ่านกระบวนการ ขนส่ง หรือจัดเก็บโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปนเปื้อนฮารอม
 • ไม่ได้ประกอบด้วยนยิส (najis) หรือสิ่งสกปรกตามหลักชะรีอะห์ 
 • จะต้องปลอดภัยสำหรับบริโภคโดยมนุษย์ ไม่เป็นพิษและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • ไม่ได้ถูกจัดเตรียม ผ่านกระบวนการ หรือผลิตโดยใช้อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนนยิสหรืออาหารฮารอมตามหลักชะรีอะห์
 • เนื้อสัตว์จะต้องได้มาด้วยพิธีการของศาสนาอิสลาม

 

การรับรองฮาลาลคืออะไร?

การรับรองฮาลาล (Halal certification) คือการรับรู้อย่างเป็นทางการของงองค์กรที่น่าเชื่อถือว่าผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนผสม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตเป็นไปตามกฎด้านโภชนาการของศาสนาอิสลาม โดยการรับรองนี้คือตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับชาวมุสลิมที่สามารถบอกได้ว่าอาหารและผลิตภัณฑ์เป็นที่ยิมรับสำหรับการบริโภคตามกฎของอิสลามหรือไม่ การรับรองนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะให้ชาวมุสลิมไว้วางใจได้ว่าเป็นฮาลาลจริง ๆ 

ทำไมการรับรองฮาลาลถึงมีความสำคัญ?

การรับรองฮาลาลทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมที่ยากต่อการหาอาหารฮาลาลนั้น มีที่ไหนที่อาหารได้รับการรับรองฮาลาลบ้าง ซึ่งเป็นการสร้างตลาดใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมจากทั่วโลกด้วย

ใครสามารถรับรองฮาลาลได้บ้าง?

องค์กรและตัวแทนหลายแห่งทั่วโลกให้บริการในการรับรองฮาลาล โดยองค์กรเหล่านี้จะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากระบวนการในการผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐานของฮาลาล ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบไปจนถึงวิธีการในการจัดเตรียมและการบรรจุภัณฑ์

กระบวนการในการรับรองฮาลาลเป็นอย่างไร?

กระบวนการในการดำเนินงานเพื่อที่จะได้รับการรับรองฮาลาลจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลายอย่างที่เข้มงวด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มตั้งแต่การสมัครเพื่อรับการรับรองฮาลาลจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ในการประเมินและตรวจสอบ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิต การจัดการ และการจัดเตรียมอาหาร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามกฎด้านโภชนาการอิสลาม นอกจากนั้นก็อาจมีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับการรับรองฮาลาลของแต่ละองค์กร โดยกระบวนการตรวจสอบจะรวมไปถึงขั้นตอนในการบรรจุสินค้า การประทับตรา ไปจนถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยว่ามีความสะอาดและปฏิบัติไปตามกฎอย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยรายละเอียดของขั้นตอนมีดังต่อไปนี้:

 1. สมัคร: ส่งใบสมัครเพื่อรับการรับรองฮาลาล โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต
 2. ตรวจสอบ: เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อรับการรับรองผ่านการประเมินว่าในแต่ละขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามหลักฮาลาลหรือไม่
 3. รับรอง: หากได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นไปตามหลักฮาลาลจริง ก็จะได้ใบรับรองฮาลาลที่อนุญาตให้สามารถใช้เครื่องหมายการค้าฮาลาลได้
 4. ต่อใบรับรอง: มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำการต่อใบรับรองและตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎจริง

จะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฮาลาลหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลจะมีโลโก้หรือสัญลักษณ์บนแพ็คเกจ เพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฮาลาลอย่างเป็นทางการ ให้มองหาสัญลักษณ์นี้เวลาที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

การรับรองฮาลาลเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศหรือไม่?

โปรดทราบว่ามาตรฐานในการรับรองฮาลาลอาจแตกต่างกันไปในแต่ประเทศ เนื่องจากกฎด้านโภชนาการอิสลามของแต่ละที่ที่มีการตีความต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการพยายามที่จะดำเนินการร่วมกันในระดับสากล เพื่อให้มาตรฐานฮาลาลมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย: ตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารฮาลาลของคุณ

มัชบู (Mashbooh) หมายความว่าอะไร?

“มัชบู” เป็นภาษาอารบิกที่แปลว่า “เคลือบแคลง” หรือ “สงสัย” หากสถานะของอาหารฮาลาลยังไม่ชัดเจน จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นมัชบู

จะรู้ได้อย่างไรว่าร้านอาหารเสิร์ฟอาหารฮาลาลไหม?

ร้านอาหารหลายร้านมีการระบุว่าเสิร์ฟอาหารที่เป็นมิตรต่อมุสลิมหรือฮาลาล ("Halal-friendly" หรือ "Muslim-friendly") แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอาหารนั้นตรงตามมาตรฐานของชาวมุสลิม ควรสอบถามก่อนว่าได้รับการรับรองฮาลาลหรือปรึกษากลับกลุ่มคอมมิวนิตี้ในที่นั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจได้ก่อน

อาหารที่เป็นอาหารฮาลาลต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

อาหารจะต้องมีการจัดเตรียม ผ่านกระบวนการ และจัดเก็บตามแบบฉบับฮาลาลโดยเฉพาะ ทั้งในเรื่องของวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งต้องแน่ใจได้ว่าอาหารจะปราศจากส่วนผสมที่เป็นฮารอม

×
Menu Our Portfolio Rating Services Reports & Publications Training & Certification Research and Consultancy Halal In Travel Conferences Halal In Travel Awards Blogs (Magazine) Glossary Certified Professionals Directory Media Coverage Crescentrating Member Directory Partner Sign up Auditor Sign up All Our Services About Us